FARNOST SVATÉHO VÁCLAVA V BÍTOVĚ
___________________________________________________

Oltář kostela ve starém Bítově Oltář kostela v novém Bítově Oltář kostela v novém Bítově

Křesťanská tradice zdejší farnosti sahá až do dob cyrilometodějských, jak dokazuje archeologický nález křesťanských hrobů z velkomoravské doby ve Vysočanech.

První písemná zmínka o Bítově je z r.1053 v zakládací listině kapituly ve Staré Boleslavi. Tehdy byl bítovský hrad hraniční pevností ranného přemyslovského státu. S tímto posláním hradu souvisí i zasvěcení farnosti sv. Václavu, hlavnímu patronu a ochránci české země. Brzy potom se Bítov stal střediskem jednoho z moravských krajů.

První bítovský farář je ve farní kronice jmenován r.1200. Starý farní kostel (od r.1935 zatopen přehradním jezerem) , měl románský základ - věž a část rotundy s kostnicí, užívaná jako sakristie, se odhadovala na 900 let, kostelní loď byla pozdější - gotická.

Začátkem 30.let tohoto století se počalo se stavbou Vranovské přehrady, která měla zatopit i údolí Želetavky pod hradem Bítovem s vesnicí a farním kostelem. Proto byl na tomto místě postavem Bítov nový. Poaslední mše sv. a rozloučení s obcí bylo ve starém Bítově 3.října 1934. Po odpolední pobožnosti byla v průvodu přenesena Svátost Oltářní do hradní kaple, kde se do června konaly pro farníky bohoslužby. Se stavbou nového kostela se začalo 23.července 1934 a 13.června 1935 zde už byla první mše sv. Posvěcen byl k poctě sv. Václava 28.září 1935.

Většina inventáře kostela mimo varhan a lavic byla přenesena ze starého kostela. Na hlavním oltáři nad svatostánkem je obraz zavraždění sv. Václava od malíře Kašpara. Po stranách jsou sochy sv. Jan Křtitele a sv. Floriána. Obraz Nejsvětější Trojice maloval akademický malíř Roman Havelkave 40. letech podle sešlého originálu z poutního kostela pod cornštýnem. Po stranách tohoto obrazu jsou sochy sv. Kateřiny a sv. Barbory. Mezi oběma obrazy je znak pánů z Bítova a Vlašimi. Nahoře je sv. archanděl Michael. Socha Panny Marie s Lurdskou jeskyní naproti kazatelně je dar Daunů z hradu Bítova. Socha sv. Jana Nepomuckého ve zpovědní kapli je lidová řezba od mostu ve starém Bítově.

Poutní kostel Nejsvětější Trojice pod cornštýnem byl založen v r.1334, v Josefinské době 1785 zrušen a nakonec zatopen přehradou 1935.

Bítovská Madona - dřevěna gotická plastiky sedící MAdony s Ježíškem z 2.čtvrtiny 14.století z poutního kostela - nyní ve sbírkách hradu.

Od r.1964 bítovská farnost (Bítov. Oslnovice, Vysočany Zblovice) nemá vlastní duchovní správu, je excurende administrována z Korolup.

V současné době je Bítovská farnost pod správou fatymu, kde je k dispozici přehled plánovaných Bohoslužeb:

Farní tým